Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introduction to the Byzantine Hymnography: psalmos, hypopsalma, antiphon

Course Code: Y14

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Introduction - overview of the relevant reference, Greek and foreign. Hebrew poetry and the psalmist of David. Early Christian hymns of the New Testament and the Apostolic and Patristic Secretariat. Hymnography of gnostics. The odious hymnography. Antiphony and antiphonic way of praising. The ephimnio or hypopsalma and tropario. Mutual hymns: kontakio. Kanons