Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introduction to the Byzantine Musicology

Course Code: Y13

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Byzantine music, or the Psaltic of the Greek Orthodox Church, as art and as a science. Introduction to Byzantine Musicology. Τhe interpretation of the notation and the disagreement between the musicologists. The motif of terminology of the Psaltic art. The genders and types of Byzantine and post-Byzantine melodic. Nomenclature of musical codes. The periods of progress of notation keep up with the melody. The "kalofonia" during the 14th century and the recording of the frame in the year 1336. Configuration and delivery of the main musical codes.