Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη VIII: Κρατηματάριο, Κρατήματα  (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y85

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γένεση του Κρατηματαρίου, απ΄ τον κώδικα Παπαδική, κατά τον ιε΄ αιώνα. – Τα Κρατήματα ως δομικό στοιχείο της καλοφωνικής μεταχειρίσεως του παπαδικού μέλους. – Τα ρκη΄ Κρατήματα του Βυζαντινού Κρατηματαρίου. –Οι σημαντικώτεροι κώδικες μεταβυζαντινών Κρατηματαρίων, αμιγείς ή μικτοί με τον Ακάθιστο Ύμνο. – Η εξήγηση του Κρατηματαρίουαπ΄τον Χουρμούζιο. –Τα εκδεδομένα Κρατήματα. –Η ενότητα των λεγομένων ‘’εθνικών’’ κρατημάτων στα μεταβυζαντινά χειρόγραφα. –Τα κρατήματα του ΚαλοφωνικούΕιρμολογίου (συνθέσεις μελοποιών του ιη΄ και ιθ΄ αιώνος). Θεωρία και Πράξη με δείγματα κατά βούληση, συνθέσεων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.