Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Λατρευτικών  και  Υμνολογικών  Κειμένων  (κοινό)

Κωδικός Μαθήματος: Y81

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα έχει ως κατευθύνσεις την ιστορία και τη θεολογία των ύμνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως και την ερμηνευτική και συστηματική επεξεργασία τους. Στόχος είναι νά εκτιμηθεί η ελληνοορθόδοξη γλωσσική, μουσική και πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση, η οποία δικαιολογεί τήνπανχριστιανική αναγνώρισή της. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: α) οι ύμνοι του Τεσσαρακονθημέρουπρό των Χριστουγέννων που αφορούν στην Ενανθρώπηση του Θεού -Λόγου, β) η Χριστολογία της ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου, γ) θεολογική καίδογματικοηθική μελέτη των Ύμνων της μελωδού Κασσιανής, δ) ηθικοδογματική προσέγγιση των μηνυμάτων της προκαθάρσιμης περιόδου του Τριωδίου.