Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Τα Γένη και τα είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μουσικής

Κωδικός Μαθήματος: Y72

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Διεξοδική σπουδή, από ποιητική και μελική άποψη, των τριών γενών της βυζαντινής μελοποιίας: Α΄ το στιχηραρικό γένος. Β΄ το ειρμολογικό γένος. Γ΄ το παπαδικό γένος. Γένεση, διαμόρφωση, εξέλιξη κατά εποχές των τριών γενών και κωδικογραφική παράδοση τους, εξηγήσεις τους και έντυπη παράδοση.