Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκφωνητική Σημειογραφία και Πράξη (Θ,Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y67

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γένεση της εκφωνητικής σημειογραφίας: Τα προσωδιακά σημεία του Αλεξανδινού Αριστοφάνους του Βυζαντίου (γ΄ π.Χ. αιώνας) και εξέλιξη μέχρι τον δ΄ μ. Χ. αιώνα. – Ύπαρξη πινάκων των εκφωνητικών σημαδίων σε πέντε κώδικες (ι΄ -ιβ΄ αιώνος). – Οι κώδικες με τα Βιβλικά Αναγνώσματα: Ευαγγέλια, Πραξαπόστολος, Προφητολόγιο (η΄ -θ΄ έως ιε΄ αιώνες). – Τα εκφωνητικά σημάδια και η λειτουργία τους κατά ζεύγη. – Προέλευση: το ‘’ πάθος’’ της ελληνικής γλώσσας, μαρτυρία Κοϊντιλιανού, Αριστόξενου, κ.α. – Χρήση εκφωνητικών σημαδίων και από άλλους λαούς – η βυζαντινή επίδραση. – Επιβίωση της εκφωνητικής σημειογραφίας και πράξης μέχρι τα χρόνια του Συμεών Θεσσαλονίκης (1430). – Παράλειψη ή τυπογραφική αδυναμία εκτύπωσης των εκφωνητικών σημαδίων κατά την μεταβυζαντινή περίοδο –προφορική διάσωση και παράδοση. Δείγματα εκφωνητικής απαγγελίας:Ευαγγελικής περικοπής, Αποστολιικής περικοπής, Προφητικού Αναγνώσματος, Οίκων των Κοντακίων, Δεήσεων και Ευχών.