Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Μεταγραφή- Καταγραφή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής

Κωδικός Μαθήματος: Y66

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγική θεώρηση των δύο συστημάτων μουσικής γραφής: της Βυζαντινής σημειογραφίας και του Ευρωπαϊκού πενταγράμμου. – Θεώρηση των μεγεθών των διαστημάτων της μίας και της άλλης μουσικής θεωρίας και γραφής: η κατά προσέγγιση αλληλομεταγραφή των δύο μουσικών συστημάτων. – Η μεταγραφή των ποικίλων εκφράσεων των σημαδίων της Βυζαντινής Μουσικής στο πεντάγραμο. Εξάσκηση σε τεχνικές ακροάσεως και απομαγνητοφώνησης της μουσικής και στη συνέχεια καταγραφής της στο ένα ή στο άλλο γραφικό μουσικό σύστημα.