Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: Y48

Διδάσκων Καθηγητής: Δ. Μερτζεμέκη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: ( Επίπεδο ανώτερο ενδιάμεσο) Διδάσκονται Αγγλικά της ειδικότητας τους και ορολογία της επιστήμης τους με επιπλέον γραμματική μέσα από ποικιλία αυθεντικών κειμένων ( πχ από συγγράμματα εκκλ. τέχνης και μουσικής, σχετικά με εκκλησιαστικά, λειτουργικά, θεολογικά, ιστορικά θέματα, εορτολόγια κ α ) ώστε να γνωρίσουν την ειδική ορολογία του αντικειμένου τους, να ερευνούν και κατανοούν πληροφορίες, να αναπαράγουν, να συγκρίνουν και ταυτίζουν έννοιες και όρους εξασκούμενοι στη θεωρητική και πρακτική επεξεργασία του λεξιλογίου, στις μεταφράσεις και σε περιλήψεις κειμένων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανότητας στην διαγλωσσική εννοιολογική αντιστοίχηση προς ή από τα Αγγλικά. / Ελληνικά, μέσα από εργασίες ανάλυσης και ταύτισης ειδικών και γραμματικών όρων όπως αυτοί διαφοροποιούνται από την Εκκλησιαστική Ελληνική στην καθομιλουμένη και αντίστοιχα στην Αγγλική Εκκλησιαστική Γλώσσα. (English Church Language form to Modern English Language)