Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Το Στιχηράριο: Τα μονόστροφα Ιδιόμελα (Στιχηραρικό Γένος)

Κωδικός Μαθήματος: Y34

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το ιδιόμελο ως εξέλιξη των υποψαλμάτων ή εφυμνίων. Η συνύφανση των ιδιομέλων με τους προψαλλόμενους ψαλμικούς στίχους. Οι μέγαλοι υμνογράφοι-ποιητές ιδιομέλων (η΄, θ΄, ι΄ αιώνες). Ο κώδικας στιχηράριο (ι΄-ια΄ αιώνες. Η σημειογραφία του στιχηραρίου ή «Αγιορειτική» και ξενικά «chartresNotation». Το στιχηραρικό γένος μελών, γενικά.