Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης  (κοινό)

Κωδικός Μαθήματος: Y23

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το βιβλίο της Γενέσεως. Γενική θεώρηση και προβληματισμοί στα τρία πρώτα κεφάλαια. Η εξαήμερη δημιουργία μέσα από την ερμηνευτική του κειμένου Γεν. 1, 1-2, 4α. Η περί κόσμου βιβλική διήγηση. Η δημιουργία του ανθρώπου Γεν. 1, 26-29. Η περί ανθρώπου διδασκαλία του βιβλικού κειμένου. Η βιβλική διήγηση περί της δημιουργίας του κόσμου στο Γεν. 2, 4β-25. Η περί Παραδείσου και ανθρώπου (άνδρα και γυναίκας) δημιουργική διήγηση του βιβλικού κειμένου Γεν. 2, 4β-25. Η δοκιμασία, η πτώση και η σωτηρία του ανθρώπου μέσα από την βιβλική διήγηση του τρίτου κεφαλαίου της Γένεσης. Η περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου διδασκαλία των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως. Ερμηνευτική προσέγγιση λειτουργικών περικοπών από το Ψαλτήριο. Ερμηνευτικά και θεολογικά σχόλια σε λειτουργικές περικοπές με μεσσιανικό χαρακτήρα από τα βιβλία των προφητών.