Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η Ψαλτική στα Μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας

Κωδικός Μαθήματος: E82

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η περιωρισμένη χρήση ττης Ψαλτικής στα Μυστήρια (εκτός της Θείας Λατρείας), λόγω προβολής του Ευχητικού λόγου σε αυτά. – Επιμέλεις στην ψαλμώσδηση των απαντητικών στις Δεήσεις ‘’Κύριε ελέησον’’ και ‘’Παράσχου Κύριε’’. – Φροντίδα για ψαλώδηση των Προκειμένων και των Αλληλουιαρίων και στα Ευαγγέλια και Αποστολικά Αναγνώσματα. – Προβολή και καλή ψαλτική ετοιμασία των ειδικών ανά Μυστήριο τροπαρίων.