Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας ΙΙ: Γνώση και χρήση της Βιβλιογραφίας (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E81

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Επισκόπηση της σχετικής μουσικολογικής βιβλιογραφίας, παλαιότερης και νεώτερης. – Βιβλιογραφία ξενόγλωσση από ξένους ερευνητές. – Επιλογή και παρουσίαση βασικών έργων. –Βιβλιογραφία ελλήνων μουσικολόγων. Επιλογή και παρουσίαση βασικών έργων. – Επισκόπηση των εκδοθεισών διδακτορικών διατριβών Βυζαντινής Μουσικολογίας. – Το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκληασίας της Ελλάδος. – Επισκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας εντύπων μουσικών βιβλίων, παλαιοτέρων και νεωτέρων. – Αποδελτίωση και χρήση της βιβλιογραφίας σε σχετικές σεμιναριακές εργασίες.