Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας Ι: Καταλογράφηση των μουσικών χφφ.  (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E71

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στη μουσική κωδικογραφία. Μεμβράνινοι και χαρτώοι κώδικες. Διχρωμία της σημειογραφίας. Έπιτιτλα και άλλα κοσμήματα. Ονομαστοί μελοποιοί κωδικογράφοι ή απλοί κωδικογράφοι. Η καταλογράφηση κατά τρεις βασικές ενότητες: Α. οι γνωριστικοί αριθμοί. Β. η αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου. Γ. τα κωδικολογικά στοιχεία. Οι δύο κατηγορίες κωδίκων: Α. οι κώδικες με αμιγές περιεχόμενο. Β. οι κώδικες με μικτό περιεχόμενο. Γνώση για παντοία μουσικολογικά σχόλια.