Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου και του Τριωδίου

Κωδικός Μαθήματος: E63

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το προοίμιο του Ύμνου: ’’Το προσταχθέν μυστικώς’’, σε σύντομο και αργό μέλος. – Το ‘’Τη υπερμάχω’’, σε σύντομο, δίχορο αργό και αργοσύντομο μέλος. –Ο οίκος ‘’Δύναμις του υψίστου’’ του Ιωάννου Κλαδά. – Ο οίκος ‘’Σώσαι θέλων τον κόσμον’’ του Ιωάννου Κλαδά. – Άσκηση στην εκφωνητική απαγγελία των οίκων στον βασικό ήχο τέταρτο με Κλιτό, αλλά και σε άλλους ήχους.