Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία IV  (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E41

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σπουδή στο χρωματικό γένος. Α΄ Μαλακό χρώμα: Ήχος Β΄μαλακός χρωματικός ( ήχος β΄, ήχος β΄ μέσος, ήχος β΄ έσω ή πλάγιος του β΄ μαλακός χρωματικός, ήχος δευτερόπρωτος ή β΄ μαλακός χρωματικός παραμεσάζων διατονικά, β΄ λέγετος χρωματικός ή μέσος του δ΄ μαλακός χρωματικός). –Β΄ Σκηρό χρώμα:Ήχος πλάγιος του β΄ σκληρός χρωματικός ( ήχος πλ β΄, πλ β΄ τετράφωνος, πλ β΄ νενανώ ή δ΄ σκληρός χρωματικός, ήχος πλ δ΄ σκληρός χρωματικός). Μουσικά παραδείγματα από σύντομα και αργά εκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια –Κανονάρχημα και ισοκράτημα.