Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙ (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E21

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Οκταηχία: Τα συστατικά τω ήχων (ενήχημα ή απήχημα, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις, ‘’θέσεις’’. –Οι συγγενείς ή κλαδικοί ήχοι: δίφωνοι, τρίφωνοι, τετράφωνοι, πεντάφωνοι, επτάφωνοι, μέσοι και πλάγιοι. – Μουσικά παραδείγματα από σύντομα εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια.