Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Informatics and Pastoral Theology

Course Code: Y56

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Introduction to networks and the Internet, Internet as communication tool. Internet communication applications, email., instant messaging, forums, search engines, preparation for a presentation, usage of Microsoft PowerPoint.