Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introduction to Computers

Course Code: Y44

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: History of computers, computers: the machines behind computing, numerical systems, data communication: delivering information anywhere, anytime, the internet, intranets, and extranets, e-commerce and global information systems, the software, kinds of software, operating systems.