Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Christian Catechism and Christian Pedagogics

Course Code: Y42

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Pedagogical History. Conceptual approacheson Training, education, culture and Christian training. The Aims and Necessity of Christian Training. The Pedagogy of Jesus. Child and adolescent moral and religious development. Modern teaching methods. Teaching principles and means. Educator-Student Interpersonal relations. Teaching evaluation of Christian training.