Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ancient Greek (II)

Course Code: Y25

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 4

Website:

Description: (Translation, Commentaries, Interpretation of Plutarch’swork “On God’s slowness to punish”, Grammatical and Structural Analysis)