Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Foreign Language

Course Code: Y17

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 2

Website:

Description: The teaching of English includes: a) Vocabulary, Grammar structures, Communication Dialogues and Writing exercises using α variety of teaching material. (e.g. course books, present day texts, extracts of different writings etc). b.) Ecclesiastical Terminology learning, practice in investigation and organization of special information using church books, liturgical writings and others, to get Sts familiar with special terms related to their program of studies.