Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Psychology of Religion

Course Code: E73

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 1

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Conceptual approach to the psychology of religious content.Religion and psychology. Psychoanalytic interpretation of religion. Psychological analysis of the religious experience. Self-consciousness of theego. Conscious and unconscious religious experience. The psychoanalytic and existential concept of guilt. Psyche and Body. Psyche and Salvation. Psyche and Death. Psyche and Life.