Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Databases (C)

Course Code: E71

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 1

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Introduction to Databases and Database systems. Design of databases. Entities Relationships Model, Relational model, SQL, Introduction and usage of Microsoft Access Database.