Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Αccounting using IT

Course Code: E61

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Introduction in computers, Computerised accounting, accounting computer applications, advantages of Computerised accounting, selection of accounting software, practical issues.