Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Λογιστική

Κωδικός Μαθήματος: Y57

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στην Λογιστική, Κατάρτιση Λογιστικών καταστάσεων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων, Καταχώρηση Λογιστικών γεγονότων κατά το διπλογραφικό σύστημα, Λογαριασμοί, Ημερολογιακές εγγραφές, Λογιστικές διαδικασίες.