Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Σύγχρονες αιρέσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ενδοορθόδοξα σχίσματα

Κωδικός Μαθήματος: Y46

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εννοιολογική ανάλυση των εννοιών αίρεση και σχίσμα. Η μέριμνα της Εκκλησίας για τη διατήρηση της ορθής πίστης και την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Μεταρρύθμιση και Προτεσταντικές Εκκλησίες. Προτεσταντικές Αιρέσεις στην Ελλάδα. Ψευδοχαρισματικές κινήσεις. Αντιτριαδικές Αιρέσεις. Θρησκευτικά κινήματα. Νέα Εποχή – Σατανισμός – Γκουρουϊσμός. Παλαιοημερολογιτισμός.