Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Κατήχηση και χριστιανική Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος: Y42

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορία της αγωγής. Εννοιολογική προσέγγιση των όρων αγωγή, παιδεία, μόρφωση, χριστιανική αγωγή. Σκοποί και αναγκαιότητα της Χριστιανικής αγωγής. Η παιδαγωγική του Ιησού. Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Διδακτικές αρχές και μέσα διδασκαλίας. Διαπροσωπικές σχέσεις παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου της χριστιανικής αγωγής.