Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης

Κωδικός Μαθήματος: Y22

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μετάφραση, Ερμηνεία, Σχόλια του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου Μετάφραση, Ερμηνεία, Σχόλια της προς Φιλιππησίους επιστολής του αποστόλου Παύλου.