Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βάσεις δεδομένων (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E71

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 1

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Βασικές έννοιες και ορολογία των βάσεων δεδομένων και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Μεθοδολογία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων. Εννοιολογικός σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων και στην υλοποίησή του μέσω του μοντέλου των οντοτήτων συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο των βάσεων δεδομένων. Ο λογικός σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων και συγκεκριμένα η απεικόνιση του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων. Τα σημαντικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά της γλώσσας SQL. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος της Microsoft Access, δημιουργία των πινάκων, δημιουργία των ερωτημάτων, χρήση των φορμών και τα βασικά χαρακτηριστικά των εκθέσεων της Microsoft Access.