Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα

Κωδικός Μαθήματος: E34

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το βιβλίο στη βυζαντινή κοινωνία. Η αισθητική των χειρογράφων. Από το ειλητάριο στον κώδικα. Η τεχνική και η παραγωγή των εικονογραφημένων χειρογράφων. Η συμβολή της Λειτουργίας στην αισθητική του χειρογράφου. Η παράδοση και ο ρόλος του καλλιτέχνη. Ιστορική ανασκόπηση της ζωγραφικής των χειρογράφων. Κοσμικά και θρησκευτικά χειρόγραφα. Εικονογραφημένα χειρόγραφα της πρωτοβυζαντινής περιόδου (330-843). Εικονογραφημένα χειρόγραφα της μεσοβυζαντινής περιόδου (843-1204). Μοναστικά-αριστοκρατικά ψαλτήρια. Μηνολόγια. Χαρακτηριστικά της ζωγραφικής των εικονογραφημένων χειρογράφων του 11ου αιώνα. Χαρακτηριστικά της ζωγραφικής των εικονογραφημένων χειρογράφων του 12ου αιώνα. Διακοσμητική των βυζαντινών εικονογραφημένων χειρογράφων. Εικονογραφημένα χειρόγραφα της υστεροβυζαντινής περιόδου. Εικονογραφημένα χειρόγραφα μετά την Άλωση (1453-1700).