Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία

Κωδικός Μαθήματος: YE31

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εκκίνηση Εργασίας, Τμήματα Επιστημονικής Εργασίας, Στοιχεία καλής Μελέτης, Εξώφυλλο, Τίτλος Εργασίας, Περίληψη, Περιεχόμενα, Εισαγωγή, Βιβλιογραφική Επισκόπηση, Διατύπωση Υποθέσεων, Παρουσίαση Αποτελεσμάτων, Κλείσιμο Εργασίας, Βιβλιογραφία, Παραρτήματα, Προφορική Παρουσίαση, Επιστημονική Εργασία, Βιβλιογραφική Έρευνα, Δευτερογενή Δεδομένα, Κατασκευή Ερωτηματολογίου, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας.