Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Λατρευτικών και Υμνολογικών κειμένων

Κωδικός Μαθήματος: Y85

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα έχει ως κατευθύνσεις την ιστορία και τη θεολογία των ύμνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως και την ερμηνευτική και συστηματική επεξεργασία τους. Στόχος είναι νά εκτιμηθεί η ελληνοορθόδοξη γλωσσική, μουσική και πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση, η οποία δικαιολογεί τήν πανχριστιανική αναγνώρισή της . Ειδικότερα περιλαμβάνονται: α) οι ύμνοι του Τεσσαρακονθημέρου πρό των Χριστουγέννων που αφορούν στην Ενανθρώπηση του Θεού -Λόγου, β) η Χριστολογία της ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου, γ) θεολογική καί δογματικοηθική μελέτη των Ύμνων της μελωδού Κασσιανής, δ) ηθικοδογματική προσέγγιση των μηνυμάτων της προκαθάρσιμης περιόδου του Τριωδίου.