Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία, Επικοινωνία

Κωδικός Μαθήματος: Y84

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Γενική εισαγωγή περί Εθιμοτυπίας βάσει της αρχαίας Ελληνικής κληρονομιάς και αντιλήψεως και των άλλων αρχαίων λαών, Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων, Περσών και Ρωμαίων. 2. Στοιχεία Εθιμοτυπίας εκ της Ιουδαϊκής Παραδόσεως βάσει της Παλαιάς Διαθήκης. 3. Η διαμόρφωση της Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας βάσει της Ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 4. Η εξέλιξη της Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας μετά τον 5ο αιώνα και η σύζευξή της με την Εθιμοτυπία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 5. Η επιρροή της Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας και Τάξεως επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορικής Εθιμοτυπίας. Η “Βασίλειος Τάξις” του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου και η σπουδαιότητα αυτής. 6. Η Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος και η Εθιμοτυπία του Ελληνικού Κράτους.(ΦΕΚ1488/6-10-2006 τεύχος Β΄). 7. Σχέσεις Εθιμοτυπίας Εκκλησίας και Ελληνικής Πολιτείας. 8. Περιπτώσεις Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας που αφορούν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 9. Περιπτώσεις Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας που αφορούν τις Ιερές Μητροπόλεις. 10. Περιπτώσεις Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας κατά την επικοινωνίαν των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 11. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Προβάδισμα των άλλων Πατριαρχείων, και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. 12. Τίτλοι και Προσαγορεύσεις των κληρικών και των Μοναχών. Τίτλοι και Προσαγορεύσεις των Πολιτειακών Αρχόντων. Πρωτόκολλο και Τύπος επισήμου Εκκλησιαστικής Αλληλογραφίας. 13. Οι Συνοδικοί Κανονισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος περί Εκκλησιαστικής Τάξεως και Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας.