Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Δογματική και Συμβολική Θεολογία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y81

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Έκθεση της περί Εκκλησίας ορθόδοξης διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ακόλουθα ζητήματα: Δογματική και Εκκλησιολογία, περιγραφικός ορισμός και φάσεις της Εκκλησίας. Το χριστολογικό και πνευματολογικό υπόβαθρο της Εκκλησίας: Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και κοινωνία των χαρισμάτων του Πνεύματος. Η Εκκλησία και οι αμαρτίες των μελών της· ορατή και αόρατη Εκκλησία. Τα τέσσαρα ιδιώματα της Εκκλησίας: ενότητα (με αναφορά στο ρεύμα της Ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας και στην Εκκλησιολογία της κοινωνίας), αγιότητα (με αναφορά στη σχέση Παναγίας Θεοτόκου-Εκκλησίας), καθολικότητα και αποστολικότητα (με αναφορά στο ζήτημα της αποστολικής διαδοχής). Συνοδικότητα, πρωτείο, αλάθητο. Λόγος περί των Μυστηρίων ήτοι περί της εν Χριστώ ζωής. Εσχατολογική τελείωση της Εκκλησίας: Ανάσταση, μέλλουσα κρίση, το μυστήριο της θεώσεως.