Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία Εκκλησίας Ελλάδος

Κωδικός Μαθήματος: Y41

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Αναφέρεται στον πολύ ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα της ζωής και της διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος από την ομαλή λειτουργία του οποίου εξαρτάται (ως ένα σημείο) η συνειδητή ένταξη των πιστών στον Εκκλησιαστικό θεσμό, η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου και η κοινωνική ειρήνη. Περιλαμβάνει με συντομία την ιστορική γένεση της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 50 μ.Χ. και φθάνει έως την σημερινή γεωγραφική της έκταση, η οποία περίπου συμπίπτει με την πρώτη ιεραποστολική πορεία του Αποστόλου Παύλου το 49/50 μ.Χ., συμπεριλαμβανομένης της Κορίνθου ως της αρχαιότερης μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γίνεται επίσης αναφορά στα εδάφη που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βρίσκονται εντός της μνημονευθείσης γεωγραφικής εκτάσεως. Επισημαίνεται συνάμα η ιστορική και διοικητική υπαγωγή της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Εξαρχία και το Βικαριάτο της Θεσσαλονίκης, το οποίο υπαγόταν στην έμμεση εποπτεία του Επισκόπου Ρώμης έως την υπαγωγή της στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.(732 μ.Χ.). Παρουσιάζεται η νεότερη ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος και η συμμετοχή της στην Ελληνική Επανάσταση το 1821 και εντεύθεν. Η χορήγηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του κανονικού αυτοκεφάλου της την 29-6-1850 ως και οι σχετικές με τη συγκρότηση της Εκκλησίας της Ελλάδος Πατριαρχικές Πράξεις των ετών 1866, 1882 και 1928. Υπογραμμίζονται οι πολιτειοκρατικές αντιλήψεις των κρατούντων και η επιβολή τους στην Εκκλησία με τη μορφή νόμων και διαταγμάτων. Δίνεται έμφαση στους αγώνες της Εκκλησίας, ώστε οι Ιεροί της Κανόνες να γίνουν σεβαστοί από την πολιτεία ως ρυθμιστικός γνώμονας στις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών κορυφαίων θεσμών της δημόσιας ζωής. Παρατίθεται δε και το επικρατούν σήμερα νομοκανονικό καθεστώς της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα του 1975 και του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας Ν590/1977.