Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Αρχαιολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y35

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Έννοια, προϋποθέσεις, όρια, αντικείμενο και αξία της Χριστιανικής Αρχαιολογίας. Περίοδοι της Χριστιανικής Αρχαιολογίας. 2. Παλαιοχριστιανική Περίοδος. α) Τύποι Ταφής. Ταφικά μνημεία .β) Σαρκοφάγοι γ) Χριστιανικά Κοιμητήρια δ) Κατακόμβες. ε) Κοιμητηριακοί Ναοί στ) Μαρτύρια 3. α) Σχέση του Χριστιανικού Ναού προς τον Ιουδαϊκό και τον αρχαίο Ελληνικό Ναό. β) Ευκτήριοι οίκοι γ) Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική (τυπολογία). 4 Ο Ρυθμός της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής α) Δομή, κατασκευή, αρχιτεκτονική μορφή, διάκοσμος, υλικά και τεχνική δομής, τρόπος στέγασης. β) Καταγωγή της Βασιλικής. Παραλλαγές της Βασιλικής. 5. Τα μέρη της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Τα προσκτίσματα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Μελέτη κάτοψης Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. 6. α) Οι σπουδαιότερες Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές. β) Η τρουλλαία Βασιλική. ( Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως).γ) Το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Μέθοδος στατιστικής ισορροπίας της Αγίας Σοφίας. δ) Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. 7.α) Οι περίκεντροι Ναοί, β) Η εξέλιξη της Ναοδομίας. 8. Βυζαντινή Περίοδος α) Μονότρουλλοι, πολύτρουλλοι, σταυρικοί, και σταυροειδείς. β) Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής μετά Τρούλλου. γ) Τα αξιολογότερα Μνημεία,. 9. Η επίδραση της Βυζαντινής τέχνης στη Δύση. Η κοσμική αρχιτεκτονική. (Μέγα Παλάτιον, Παλάτιο Βλαχερνών, λοιπά μνημεία της αυτοκρατορίας). 10. Παλαιολόγεια Αναγέννηση. Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής τύπος. Ο τρίκογχος τύπος του εγγεγραμμένου σταυροειδούς. Η χρήση του καλυμμένου περίστωου. Ναοί με ημιχώνια. Κοσμική αρχιτεκτονική. 11. Η Μορφή της Δυτικής Χριστιανικής αρχιτεκτονικής. α ) Χαρακτηριστικά επί μέρους στοιχεία των Ναών της Δύσεως β ) Οι ρυθμοί των Ναών της Δύσεως,.Ρωμανικός, 2. Γοτθικός, 3. Υστερογοτθικός, 4. Αναγεννήσεως, 5. Μπαρόκ, 12. Μεταβυζαντινή Περίοδος. Μνημεία. Η επιβίωση της Βυζαντινής τέχνης, 13. Αποτίμηση της Βυζαντινής Τέχνης. Σύγχρονη Εκκλησιαστική Τέχνη.