Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας

Κωδικός Μαθήματος: Y33

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Έννοια, σκοπός και περιεχόμενο της Χριστιανικής Λατρείας. Η σχέση της Λειτουργικής με τους άλλους κλάδους της θεολογίας. 2. Η Ιστορία της Χριστιανικής Λατρείας κατά την Περίοδον των Διωγμών της Εκκλησίας. Η Χριστιανική Λατρεία κατά τον 4ον και 5ον αιώνα. Η διαμόρφωση των Λειτουργικών Τύπων στην Ανατολή και στην Δύση. 3. Πηγές της Χριστιανικής Λατρείας έως και τον 5ον αιώνα. 4. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της Χριστιανικής Λατρείας και η δημιουργία του Βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου. 5. Πηγές της Χριστιανικής Λατρείας κατά την Βυζαντινήν και Μεταβυζαντινήν Περίοδον. Η αξία της “Βασιλείου Τάξεως” του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου ως πηγή. 6. Η καλλιέργεια της Χριστιανικής Λατρείας από τους Σλαβικούς Ορθοδόξους λαούς. Η μελέτη και η σπουδή της Ορθοδόξου Χριστιανικής Λατρείας κατά το Βυζαντινό Τυπικό από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Λειτουργιολόγους. 7. Η αρχή της ενότητος εν τη ποικιλομορφία και η χρήσις διαφόρων λειτουργικών γλωσσών. 8. Ο Χριστιανικός Ναός. Οι ρυθμοί και οι αρχιτεκτονικοί του τύποι. Ο Λειτουργικός διάκοσμος του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ναού 9. Τα Ιερά Σκεύη, τα Ιερά άμφια και τα λοιπά Ιερά αντικείμενα του Ορθοδόξου Ναού. 10. Η διαμόρφωση των Ιερών Ακολουθιών και των Ιερών Μυστηρίων κατά τον Βυζαντινό Λειτουργικό Τύπο. Οι αγιαστικές τελετές εντός και εκτός του Ιερού Ναού. 11. Η Δομή της θείας Λειτουργίας κατά τον Βυζαντινόν Λειτουργικόν Τύπον. 12. Η διαμόρφωση των διαφόρων Λειτουργικών περιόδων κατά την τάξιν του Βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου. 13. Η θεία Λατρεία κατά τον 20ον και 21ον αιώνα και η αναγκαιότητα της δια τον σύγχρονον κόσμον.