Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική και Χριστιανική Φιλοσοφία

Κωδικός Μαθήματος: Y32

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγικά περί της Φιλοσοφίας. Προσωκρατική φιλοσοφία και φιλόσοφοι. Αττική Φιλοσοφία, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης. Τα μετααριστοτελικά φιλοσοφικά ρεύματα, Στωικοί, Επικούρειοι, Κυνικοί, Ακαδημία καλ. Νεοπλατωνική φιλοσοφία. Η έννοια της χριστιανικής φιλοσοφίας και η διάκρισή της από τη θύραθεν. Εξέταση των σημαντικότερων σταθμών της χριστιανικής σκέψης από τη γένεσή της μέχρι τον 14ο αιώνα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους τρεις πολιτισμικούς παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε ο αρχέγονος Χριστιανισμός: Ελληνισμός, Γνωστικισμός, Ιουδαϊσμός. Ακολούθως εξετάζονται εγγύτερα η σκέψη των Απολογητών (2ος αιώνας), των Αλεξανδρινών Κλήμεντος και Ωριγένους (2ος -3ος αιώνες), Καππαδοκών (4ος αιώνας), Τριών Γαζαίων και Ιωάννου Φιλοπόνου (5ος -6ος αιώνες), ο Βυζαντινός ουμανισμός (Φώτιος, Αρέθας), η διαλεκτική ένταση «φιλοσοφίας» και «θεολογίας» τον 11ο αιώνα (Ιωάννης Ψελλός και Ιωάννης Ιταλός) και τον 14ο αιώνα (Βαρλαάμ και άγιος Γρηγόριος Παλαμάς). Ειδική αναφορά γίνεται τέλος στην ρωσική θρησκευτική φιλοσοφία του 19ου και 20ου αιώνα: Βλ. Σολοβιόφ, Πάβελ Φλωρένσκι, Ν. Μπερντιάεφ, Σ. Μπουλγκάκοφ κ.ά.