Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία Ι

Κωδικός Μαθήματος: Y26

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ο βίος, τα συγγράμματα και η διδασκαλία των σπουδαιότερων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων από την Αποστολική περίοδο μέχρι και τον 4ο αι. μ.Χ.