Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Κωδικός Μαθήματος: Y22

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μετάφραση, Ερμηνεία, Σχόλια του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου Μετάφραση, Ερμηνεία, Σχόλια της προς Φιλιππησίους επιστολής του αποστόλου Παύλου.