Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Σύγχρονος Ψηφιακός Κόσμος - Προκλήσεις και Δυνατότητες

Κωδικός Μαθήματος: E64

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις τρέχουσες προκλήσεις άλλα και τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει ο σύγχρονος ψηφιακός κόσμος. Κατά συνέπεια το μάθημα αποτελείτε από διαλέξεις σχετικά με το παραπάνω θέμα και ενδεικτικά αναφέρονται τα αντικείμενα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κρυπτογραφία στο διαδίκτυο, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κλπ