Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα

Κωδικός Μαθήματος: E63

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα ασχολείται με την αξιοποίηση, ή αλλιώς ενσωμάτωση, της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση, δηλαδή με τη διαδικασία καθορισμού εκείνων των ψηφιακών εργαλείων και των μεθόδων εφαρμογής τους, που αποτελούν τον πλέον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων. Ιδιαίτερα, το μάθημα εστιάζει σε εκείνα τα εργαλεία/περιβάλλοντα που ο σημερινός τους ρόλος στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης είναι χαρακτηριστικής σημασίας