Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Διδακτική Μεθοδολογία και Χριστιανική Αγωγή

Κωδικός Μαθήματος: E52

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η χριστιανική αγωγή στον αντίποδα της παραδοσιακής παιδαγωγικής. Ο ρόλος του παιδαγωγού την άσκηση της χριστιανικής αγωγής. Η συμβολή του παιδαγωγικού ρεαλισμού και της αγωγής του νέου σχολείου στην ενοριακή κατηχητική δραστηριότητα. Διδακτικά κίνητρα, διδακτικές αρχές και χριστιανική αγωγή. Οι αρχές της βιωματικότητας, της παιδοκεντρικότητας, της αυτενέργειας της εποπτείας, της επικοινωνίας και της διαθεματικότητας και η συμβολή τους στην άσκηση της χριστιανική αγωγής.