Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος: E43

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας των Η/Υ ως μέσων στη διδασκαλία και γενικότερα στην Εκπαίδευση, καθώς και η χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας