Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος: E42

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Αγγλικά (επίπεδο ανώτερο ενδιάμεσο) Διδάσκονται Αγγλικά της ειδικότητας τους και ορολογία της επιστήμης τους με επιπλέον γραμματική μέσα από ποικιλία αυθεντικών κειμένων ( πχ από εκκλησιαστικά, λειτουργικά, θεολογικά, ιστορικά συγγράμματα, εορτολόγια, κείμενα εκκλ. τέχνης, μουσικής κ α ) ώστε να γνωρίσουν την ειδική ορολογία του αντικειμένου τους, να ερευνούν και κατανοούν πληροφορίες, να αναπαράγουν, να συγκρίνουν και ταυτίζουν έννοιες και όρους, εξασκούμενοι στη θεωρητική και πρακτική επεξεργασία του λεξιλογίου, στις μεταφράσεις και σε περιλήψεις κειμένων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανότητας στην διαγλωσσική εννοιολογική αντιστοίχηση προς ή από τα Αγγλικά/ Ελληνικά, μέσα από εργασίες ανάλυσης και ταύτισης ειδικών και γραμματικών όρων όπως αυτοί διαφοροποιούνται από την Εκκλησιαστική Ελληνική στην καθομιλουμένη και αντίστοιχα στην Αγγλική Εκκλησιαστική Γλώσσα. (English Church Jargon to Modern English Language).