Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Μουσική ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: E33

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: •Ιστορικές πληροφορίες για την γένεση της εκφωνητικής σημειογραφίας: Τα προσωδιακά σημεία του Αλεξανδρινού Αριστοφάνους του Βυζαντίου (γ΄ π.Χ. αιώνας) και εξέλιξη μέχρι τον δ΄ μ. Χ. αιώνα. • Ύπαρξη πινάκων των εκφωνητικών σημαδίων σε πέντε κώδικες (ι΄ -ιβ΄ αιώνος). •Οι κώδικες με τα Βιβλικά Αναγνώσματα: Ευαγγέλια, Πραξαπόστολος, Προφητολόγιο (η΄ -θ΄ έως ιε΄ αιώνες). •Τα εκφωνητικά σημάδια και η λειτουργία τους κατά ζεύγη. •Προέλευση: το ‘’πάθος’’ της ελληνικής γλώσσας, μαρτυρία Κοϊντιλιανού, Αριστόξενου, κ.α. •Χρήση εκφωνητικών σημαδίων και από άλλους λαούς – η βυζαντινή επίδραση. •Επιβίωση της εκφωνητικής σημειογραφίας και πράξης μέχρι τα χρόνια του Συμεών Θεσσαλονίκης (1430). •Παράλειψη ή τυπογραφική αδυναμία εκτύπωσης των εκφωνητικών σημαδίων κατά την μεταβυζαντινή περίοδο –προφορική διάσωση και παράδοση. •Δείγματα εκφωνητικής απαγγελίας: Ευαγγελικής περικοπής, Αποστολικής περικοπής, Προφητικού Αναγνώσματος, Οίκων των Κοντακίων, Δεήσεων και Ευχών. •Άσκηση στην εκφωνητική απαγγελία των οίκων στον βασικό ήχο τέταρτο με Κλιτό, αλλά και σε άλλους ήχους. •Γλωσσική άσκηση ορθοφωνίας.-Άσκηση ανάγνωσης βιβλικών περικοπών και ύμνων.-Εκφωνητική απαγγελία αναγνωσμάτων.- Φωνητικές ασκήσεις.