Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος: E32

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: (επίπεδο ενδιάμεσο) Διδάσκονται διαβαθμισμένα ως προς τη δομή και την σύνταξη της γλώσσας κείμενα ώστε να κατανοούν οι φοιτητές και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, να ασκούνται στους επικοινωνιακούς διαλόγους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου. Με στόχο την συνειδητή και όχι την τυχαία ορθή χρήση της γλώσσας, με αντίληψη των λαθών και της διόρθωσης τους μέσα από την συστηματική γνώση της γραμματικών ενοτήτων, όπως phrasal verbs,παθητική φωνή, απαρέμφατα, γερούνδια, συγκρίσεις, τετελεσμένους χρόνους κ λ π. Τα κείμενα θεματικά επιλέγονται μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, εορτολόγιο, συγγράμματα, ακολουθίες, υμνογραφία, για την εξάσκηση τους στην απόδοση ειδικών όρων με την ανάπτυξη γραπτών δεξιοτήτων (περιλήψεις, να θέτουν ερωτήματα κατανόησης) και προφορικών (διηγήσεις εορτολογίου). Εισαγωγή στη μετάφραση από και προς την ξένη γλώσσα.