Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία της χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης των ιερών και εκκλησιαστικών κειμένων - Στοιχεία Παλαιογραφίας

Κωδικός Μαθήματος: E23

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η σημασία και αξία του γραπτού λόγου. Προϊστορία των γραπτών κειμένων – τα πρώτα χειρόγραφα κείμενα. Χειρόγραφοι κώδικες και ειλητάρια ιερών κειμένων. Η τεχνική και η παραγωγή των χειρογράφων. Η παράδοση και ο ρόλος του γραφέα-καλλιτέχνη. Σημαντικότερα χειρόγραφα εκκλησιαστικά κείμενα. Η εφεύρεση της τυπογραφίας και η πολιτιστική της σημασία. Πρώτα ιερά κείμενα της έντυπης παράδοσης. Σταθμοί στην έντυπη παραγωγή ιερών κειμένων μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία των ιερών και εκκλησιαστικών κειμένων σε χειρόγραφα και έντυπα. Έκταση και όρια της Ελληνικής Παλαιογραφίας. Υλικά και όργανα γραφής. Μορφές χειρογράφων και παλαιτύπων. Η ελληνική γραφή σε χειρόγραφα και έντυπα κείμενα, μεγαλογράμματη, μικρογράμματη, επισεσυρμένη κλπ. Εργαστήρια αντιγραφής και εκτύπωσης ιερών κειμένων.