Διοίκηση

Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3432/2006) είναι :

  • το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
  • ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
  • ο Διευθυντής Σπουδών

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από το σύνολο των μελών του Διδακτικού Προσωπικού. Ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και ο Διευθυντής Σπουδών είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές της Ακαδημίας.

Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου έχει ορισθεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Ράπτη.