Θεσμικό πλαίσιο

Θεσμικό πλαίσιο

Η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων ιδρύθηκε, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με το  Νόμο 3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τεύχος Α)